top

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest przedstawienie możliwości rozwoju miasta lub gminy, poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii, adaptacją do zmiany klimatu,  zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcją zużycia energii finalnej i poprawie efektywności energetycznej. Działania te prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych płynących z działań redukujących emisję.

SECAP może stanowić także podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Plan SECAP, który zawiera cele związane z ograniczeniem zużycia energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych może stanowić również dodatkowy atut podczas przygotowywania wniosków projektowych do takich programów jak Horyzont Europa, Life+, Interreg Europe, Interreg Central Europe itp

Zaleca się aby plan SECAP składał się z 3 stopniowej struktury, w której każdy element dzieli się na poszczególne mniejsze kroki w celu uczynienia transformacji energetycznej bardziej dostępną:

Punkt wyjścia:

 • Ogólne informacje nt. gminy do których zaliczają się m.in. położenie, podstawowe dane liczbowe, infrastruktura, dostępne i wykorzystywane źródła energii (w tym OZE),
 • Wizję, czyli jasno sprecyzowany i wypracowany z zaangażowaniem szerokiego grona interesariuszy, pożądany stan docelowy jaki miasto/gmina chce osiągnąć w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Określa kierunek w jakim samorząd chce podążać w kontekście produkcji i zużycia energii, transportu i mobilności, planowania przestrzennego, czy adaptacji do zmiany klimatu.
 • Analizę sytuacji wyjściowej, polegającej na obliczeniu wielkości zużycia energii oraz wysokości emisji CO2 w wyznaczonym roku bazowym.
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację planu.

Działania:

 • Zrealizowane
 • Planowane, w obszarze:
  • zwiększenia efektywności energetycznej,
  • wykorzystania OZE,
  • zrównoważonej mobilności,
  • zrównoważonego planowania przestrzennego
  • projektów zintegrowanych pozwalających na oszczędzanie energii i redukcję emisji CO2.

Dodatkowe elementy takie jak:

 • Opracowanie strategii komunikacji, identyfikację grup docelowych oraz ich regularne angażowanie i informowanie o stopniu realizacji projektu,
 • Oszacowanie budżetu i wskazanie możliwych źródeł finansowania działań,
 • Wyznaczenie poszczególnych ról i obowiązków władz lokalnych, zespołów projektowych i partnerów,
 • Monitorowanie realizacji celów – sygnatariusz co 2 lata przesyła sprawozdania z postępów. Co 4 lata następuje aktualizacja inwentaryzacji emisji w celu sprawdzenia postępu związanego ze zmniejszeniem emisji i zużycia energii.plan SECAPGrafika: Neves A; Blondel L; Brand K; Hendel Blackford S; Rivas Calvete S; Iancu A; Melica G; Koffi Lefeivre B; Zancanella P; Kona A. The Covenant of Mayors for Climate and Energy Reporting Guidelines; EUR 28160 EN; doi:10.2790/986666