top

Celem projektu OwnYourSECAP (pełna nazwa: MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP) jest pomoc samorządom lokalnym w procesie transformacji energetycznej poprzez zapewnienie systematycznego podejścia do opracowywania, wdrażania i monitorowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Podejście to będzie wykorzystywało trzy istotne narzędzia:

  • system zarządzania energią według normy ISO 50001;
  • koncepcję adaptacji do zmiany klimatu według normy ISO 14092;
  • innowacyjną metodę angażowania kluczowych interesariuszy (metoda Design Thinking).

Projekt OwnYourSECAP pomoże zinstytucjonalizować planowanie energetyczne i klimatyczne w gminach ustanawiając jasne struktury zarządzania, wzmacniając zaangażowanie polityczne oraz wprowadzając holistyczne podejście do planowania i integracji międzysektorowej. Projekt pomoże również włączyć zadania z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu do budżetów gminnych.

Partnerzy projektu:

Koordynatorem projektu jest organizacja Ekodoma (Łotwa), a polskim partnerem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Łącznie w projekt zaangażowanych jest 11 partnerów z 11 krajów UE.

Okres realizacji: 1 wrzesień 2022 – 31 sierpień 2025

Oficjalna strona projektu: https://www.ownyoursecap.eu/