top

System Zarządzania Energią (SZE) wg normy ISO 50001

Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął Normę Europejską EN ISO 50001:2011 w październiku 2011. Norma PN-EN ISO 50001:2011, stanowiąca wprowadzenie tej normy jako Polskiej Normy, została w wrześniu 2018 zastąpiona aktualnie obowiązującą normą PN-EN ISO 50001:2018. Dokument ten ma służyć pomocą w zakresie tworzenia systemów i procesów niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii. Jej nadrzędnym celem jest pomoc organizacjom ją wdrażającym w:

 • dokonaniu przeglądu energetycznego,
 • określeniu obszarów wykorzystania energii i określeniu energii bazowej,
 • poprawie wydajności energetycznej,
 • określeniu wskaźników wyniku energetycznego (WWE),
 • wprowadzeniu rzetelnego planu monitoringowego, umożliwiającego pomiar wydajności energetycznej i rezultatów wprowadzonych usprawnień.

Aby usprawnić realizację ww. celu norma ISO 50001 opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia, znanej jako Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj (PDCA):

 • Planuj: przeprowadź przegląd energetyczny i opracuj podstawę, wskaźniki efektywności energetycznej (WEE), cele, zadania i plany działania konieczne do osiągnięcia efektów, które poprawią wynik energetyczny zgodnie z polityką energetyczną organizacji
 • Wykonaj: wprowadź plan działań w zakresie zarządzania energią
 • Sprawdź: monitoruj i mierz procesy oraz kluczowe charakterystyki działań, które określają wynik energetyczny w odniesieniu do polityki energetycznej i celów, a także składaj sprawozdanie z uzyskanych wyników.
 • Działaj: podejmij kroki na rzecz ciągłej poprawy wyniku energetycznego i SZE.

Zrzut ekranu 2023 10 19 122435

Grafika: www.emanz.org.nz

Efektami wskazanych działań wspieranych poprzez zasadę PDCA będą:

 • obniżone koszty energii,
 • poprawa konkurencyjności i sprawności działania, wskutek wprowadzenia właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji,
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.