top

Sztum

Miasto i Gmina Sztum – gmina miejsko-wiejska usytuowana we wschodniej części województwa pomorskiego i zachodniej części powiatu sztumskiego. Zajmuje obszar ok. 18 tys. ha, z czego przeważająca część to lasy, grunty rolne oraz jeziora. Gmina realizuje szereg działań służących ograniczeniu emisji CO2 i przeciwdziałających zmianom klimatu, wśród których do najważniejszych należą termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, rozwój energetyki odnawialnej oraz zwiększanie obszarów błękitno-zielonej infrastruktury.

Gmina Sztum przez ostatnie lata aktywnie prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Oprócz realizowanych inwestycji, gmina działa także na rzecz zwiększania umiejętności miękkich wśród mieszkańców, np. w ramach organizowanych wydarzeń uświadamiających skalę zjawiska zmian klimatu. Poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak strona internetowa gminy, spotkania, kampanie - mieszkańcy otrzymują wskazówki jak mogą ograniczyć swój wpływ na globalne ocieplenie. W ostatnich latach gmina realizuje liczne projekty, które związane są także z realizacją działań w ramach Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP do roku 2030. Sztum jest sygnatariuszem europejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów już od 2015 roku.