top

jadwisin 11Blisko 70 przedstawicieli miast i gmin spotkało się w dniach 11 i 12 maja br. w Jadwisinie podczas seminarium pn. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów, m.in. z NFOŚiGW, Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu IOŚ czy Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz uczestników debaty dotyczącej sukcesów i barier w procesie transformacji energetycznej miast i gmin, a także wziąć udział w sesjach dobrych praktyk, przeprowadzonych w małych grupach.

Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, podkreślali, jak ważne i pilne są działania na rzecz ochrony klimatu mimo pojawiających się trudnych okoliczności, a także jak duże znaczenie ma współpraca miast i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Następnie Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia rozpoczęła pierwszą część seminarium, która dotyczyła nowych wyzwań energetycznych, ekonomicznych i społecznych, wobec których stają obecnie samorządy i mieszkańcy.

Pierwszy prelegent, dr Paweł Machalski, prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, nakreślił warunki konieczne do zapewniania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie krajowym i lokalnym w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, sytuacji na rynku energii i unijnego planu REPowerEU. Następnie Marcin Jamiołkowski z Wydziału Współpracy Instytucjonalnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrótce przedstawił dostępne źródła finansowania działań ujętych w zaktualizowanej wersji PEP2040, omawiając zakres KPO.

Po wystąpieniach prelegentów przyszedł czas na debatę, na temat barier i działań realizowanych przez miasta i gminy w procesie transformacji energetycznej. W wypowiedziach panelistów wyraźnie wybrzmiała potrzeba budowania zrozumienia społecznego dla strategii i działań władz lokalnych, pomocna w uspójnieniu wizji miasta i realizowaniu zasad wielopoziomowego zarządzania w realizacji działań na rzecz klimatu.

jadwisin5Popołudniowy blok rozpoczął Tomasz Bońdos z Urzędu Miasta Bydgoszczy, który opowiedział o problemach i wyzwaniach związanych z zarządzaniem energią w mieście i o robotyzacji faktur, będącej odpowiedzią Bydgoszczy na część z tych problemów. Barbara Rajkowska z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ przedstawiła aktualne wymogi dotyczące opracowywania i monitorowania Miejskich Planów Adaptacji przez miasta liczące 20 tys. lub więcej mieszkańców, sformułowane w procedowanej obecnie ustawie, a także źródła finansowania tych działań.

Następnie Anna Fijas ze Stowarzyszenia zaprosiła uczestników na sesję stolikową, podczas której w mniejszych grupach mogli oni skorzystać z doświadczeń zaproszonych gości.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin i miast członkowskich oraz pozostali zainteresowani przystąpieniem.

Drugi dzień seminarium poświęcony był zagadnieniu łagodzenia zjawiska ubóstwa energetycznego i budowaniu świadomości mieszkańców.

Aleksandra Prusak z Instytutu Badań Strukturalnych omówiła metody diagnozowania problemu ubóstwa energetycznego na poziomie lokalnym. Anna Fijas ze Stowarzyszenia przechodząc od diagnozy do działania przedstawiła przykłady lokalnych działań podejmowanych w celu ochrony konsumenta wrażliwego w Polsce i Europie. Pomoc oferowaną samorządom w ramach Centrum Doradczego ds. Ubóstwa Energetycznego EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) zaprezentowała Izabela Kuśnierz ze Stowarzyszenia, a szczegóły Programu Wsparcia Technicznego, jakie można uzyskać uczestnicząc w ogłaszanych przez EPAH ogólnoeuropejskich konkursach – Dimitra Drakaki z Europejskiego Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego.

Jednym z narzędzi do walki z ubóstwem energetycznych jest doradztwo energetyczne umożliwiające mieszkańcom redukcję zużycia energii bez obniżania komfortu życia. Więcej na temat takiego indywidualnego doradztwa dla gospodarstw domowych, prowadzonego obecnie w Bielsku-Białej w ramach programu ENERGIA NA MIARĘ można było dowiedzieć się z prezentacji Justyny Janosz ze Stowarzyszenia.

Po krótkiej przerwie kawowej, uczestnicy znów wybierali jedno z interesujących ich zagadnień i rozmawiali o nich już w mniejszych grupach. 

jadwisin9Seminarium „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej” było znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu transformacji energetycznej, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i aktywizacji mieszkańców. Nowe informacje, przykłady udanych działań i skutecznych rozwiązań, inspiracje i nawiązane znajomości z pewnością pomogą samorządowcom stawić czoła wyzwaniom energetycznym i społecznym. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, ekspertom i prelegentom za udział w wydarzeniu.

Aby zapoznać się z prezentacjami z niniejszego wydarzenia, zapraszamy na stronę PNEC.